kart statsalm.

Arbeidet med kommunereformen er igang. Fjellstyrene registrerer at spørsmål om forvaltning og rettigheter i statsalmenningene blir nevnt i debattene. Fjellstyrene i Oppland,Sollia og Folldal hadde saken oppe på møte 22.01.

 

 

Ved kommunesammenslåing har det vært spekulert på hvordan det blir med fjellstyrene.

 

I hver kommune med statsallmenning skal det være fjellstyre. Er det flere statsallmenninger innen en kommune fastsetter Kongen (delegert til Statskog) – etter at kommunen har uttalt seg – om det skal velges ett eller flere fjellstyrer. Normalen er ett fjellstyre pr. kommune, men fjelloven åpner både for flere fjellstyrer i en kommune og interkommunale fjellstyrer. Begge varianter praktiseres og bestemmes ut fra lokale forhold.

 

De jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningen (beite, seter, hogst mv.) ligger til de gårdsbruk som fra gammel tid har utøvd slik rett i statsallmenningen.

 

Når det gjelder retten til jakt, fangst og fiske skiller fjelloven mellom innenbygds og utenbygds og fjellstyret kan ha differensierte priser mellom disse gruppene. Innenbygdsboende har fortrinnsrett til visse typer jakt og fiske. For villreinjakt, småviltjakt og fiske er det kommunegrensene fra 1956 som definerer kretsen av innenbygdsboende (Kgl.res 1964). Denne løsningen ble valgt for å unngå en svekking av lokalbefolkningens rettigheter etter kommunesammenslåingene på 60- tallet.

 

For jakt på elg, hjort, rådyr, dådyr, bever og rovvilt er det de til enhver tid gjeldende kommunegrenser som definerer innenbygds og utenbygds. Ved kommunesammenslåing vil derfor – hvis ikke annet er bestemt – alle innenfor den nye sammenslåtte kommunen være innenbygds når det gjelder jakt på disse artene. 

 

 

Norges Fjellstyre Samband har sendt følgende henvendelse til Regjeringen (KMD):

Vi registrerer at spørsmål om forvaltning og rettigheter i statsallmenningene nå er gjenstand for diskusjon i mange av landets kommuner. For å unngå at rettighetene i fjellet skal skape unødvendig usikkerhet ved evt. kommunesammenslåinger, bør disse spørsmålene være avklart i forkant.

Vi tror det vil være gunstig om Regjeringen så raskt som mulig informerer landets fjellstyrer og de aktuelle kommuner om at:


1. Kretsen av bruksberettigede og bruksrettenes innhold når det gjelder de jordbrukstilknyttede rettighetene ikke berøres av endret kommunestruktur.

2. Kgl. res. 24. juli 1964 videreføres.

3. Dagens kommunegrenser gjøres gjeldende som definisjon for innenbygdsboende i forhold til jakt på elg, hjort, dådyr, rådyr og bever og jakt på rovvilt.

4. Dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og evt vurderes etter at en ny kommunestruktur er avklart.


Norges Fjellstyresamband bidrar selvfølgelig gjerne i oppfølging av dette 

<< Tilbake