021

Samtidig med kommunereformen foregår det også et arbeide med forenkling av utmarksforvaltning. Rapport fra faggruppe er nå ute på høring.

Fjellstyrene vil gi uttalelse og vil arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av kommunereformen og forenkling av utmarksforvaltningen.

 

 

Kommunal-og moderniseringsdepartementet oppnevnte 7. juli 2014 en faggruppe med mandat å forelå tiltak for forenkling av utmarksforvaltningen. Faggruppen skulle ta utgangspunkt i regjeringserklæringens pktom «Levende lokaldemokrati» og legge til grunn at:
•Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling.
•Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen.
Kommunereform og forenkling av utmarksforvaltningen

Faggruppen skriver i rapporten: dagens utmarksforvaltning er komplisert, uoversiktlig og til dels utilgjengelig for brukerne. Næringsliv, lokalbefolkning og interessegrupper forstår ofte ikke hvilke organer man skal henvende seg til. Samordningen mellom organene er for dårlig, noe som fører til at en bruker kan få motstridende vedtak i samme sak. Saksbehandlingstiden er for lang og det brukes unødvendig mye ressurser i forvaltningen. Faggruppen peker på at statlige myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene. Samtidig forutsetter faggruppen at kommunene bør få økt kompetanse og kapasitet, slik at de kan ivareta nye oppgaver på en god måte.

Rapporten finner du her.

 

Fjellstyrenes arbeide med rapporten: 

Norges fjellstyresamband (NFS) og fjellstyrene vil gi uttalelse og vil arbeide for at fjellstyrene kommer styrket ut av kommunereformen og forenkling av utmarksforvaltningen. Fjellstyrene skal etter reformene ha flere oppgaver og større inntekter (lønnsom vekst).


•NFS skal arbeide for at Fjelloppsynet etter reformene fremstår som et helhetlig naturoppsyn i statsallmenningene, og at oppsynsbehovene i disse områdene dekkes gjennom tjenestekjøp fra fjellstyrene. Fjelloppsynet skal løse oppsynsbehovene i statsallmenningene, profesjonelt, effektivt og rasjonelt. Fjelloppsynets arbeid skal dokumenteres og synliggjøres.


•NFS støtter arbeidet med forenklet og styrket lokal forvaltning og ønsker et tett samarbeid mellom kommuner og fjellstyrer.


•NFS skal søke samarbeid med andre.

 

<< Tilbake