Regjeringen har bestemt at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå
statsallmenningslovverket, som består av fjelloven og statsallmenningsloven.

Det er også nå nylig lagt frem rapport om forenkling av utmarksforvaltningen.

Arbeidsgruppa som har jobbet med forenkling av utmarskfovaltning har fått høringsinnspill og har gjort erfaringer gjennom sitt arbeid. Den har avdekket at det er mange uavklarte forhold mellom kommune, SNO (statens naturoppsyn), fjelloppsyn, fjellstyre og Statsskog. De skriver bl.a.a

Kommunene har gjennom opprettelse av verneområdestyrer fått en mer aktiv rolle i forvaltningen av de store verneområdene og er i sine høringssvar tydelige på at de er ønsker en styrking av fjellstyrenes rolle og oppgaveportefølje.
Fjellstyrene har svært god lokalkunnskap og høyt kompetansenivå. De bidrar til det samlede kompetansemiljøet i mange utmarkskommuner, og er en ressurs i kommunenes naturforvaltning, også utenfor statsallmenning. De er en viktig del av kommunenes førstelinjetjeneste i dag.
 

Norges fjellstyresamband vil legge store ressurser i oppfølging av dette arbeidet. Her ligger muligheter for å oppnå gode løsninger på forhold fjellstyrene er opptatt av.

Les mer her, oppnevning av lovutvalg statsalmeninngslovene

Les mer her , rapport om forenkling av utmarskforvaltning

<< Tilbake