IMG_0284

Det er kommet 2 rapporter fra fiskeundersøkelser i Fundin og Marsjøen. Undersøkelsen i Fundin har fokus på ørretbestanden og ørretutsettingene. For Marsjøen var formålet å gi en oppdatert status for ørretbestanden og gi evt råd til forvaltning og drift av vannet.

Undersøkelsene er finansiert av Glommen og Laagen brukseierforering og har blitt utført og rapportert av NINA. Fjelloppsynet har bistått i arbeidet med undersøkelsene.

Kort utdrag fra rapportene:

 

Fundin ble undersøkt i 2012 ved bruk av elfiskebåt og garnfiske. Elfiske ble utført både på dag og natt og viste stor forskjell i ørretens habitatbruk. Harrbestanden har økt kraftig de siste 10 årene. Ørretbestanden karaktiseres som tynn(mot middels) med storvokst fisk. 

Generelt er mulighetene for skjul for i strandsonen for ørretyngel dårlige i Fundin, dette medfører økt konkuranse og den er mer utsatt for predasjon. Rapporten peker på at en endring i utsettingspålegget pga lite skjul, kan være fornuftig. Da med utsetting av større fisk, 2 somrige. Da vil en redusere konkuransen om skjul med liten villfisk.

Rapporten: Ferskvannsbilogiske undersøkelser i Fundin. NINA rapport 966. 

 

Marsjøen ble undersøkt i 2014 med elfiskebåt og garnfiske. Veksten til ørreten er relativ moderat. Kvaliteten var realtiv normal men avtok med økende størrelse på fisken Dette sammen med relativ beskjeden vekst, indikerer at bestanden kan være noe tett ifh til næringsgrunnlaget.

Idag fiskes det med 35 mm maskevidde, tillegg kan det benyttes inntil 4 garn på 24 eller 26 mm. Rapporten anbefaler heller å benytte 19 og 21 mm. Dette vil øke uttaket betraktelig. Med å bruke 24 og 26 mm fanger en fisk på runbdt 25 cm. Dette er fisk som trolig har mulighet til å kompensere for økt fangstdødelighet med å bli kjønnsmodne tidligere. Tidlig kjønnsmodning er uheldig da dette ofte har en svært begrenset effekt på videre vekst. Dette er ikke ønskelig, når målet er å få bedre vekst på fisken og med det større fisk i fangstene.

Rapporten: Fiskeribiologiske undersøkelser i Marsjøen. NINA rapport 1107.

<< Tilbake