Ulike årsmøter holdes i disse dager, der blir forslag til jaktvoter bestemt.

Villreinutvalgene i Rondane Nord og Knutshø har holdt sine årsmøter og foreslått jaktkvoter, kvotene må godkjennes endelig av villreinnemndene.

 

I Knutshø ble det utført minimumstelling fra fly den 08.og 12.03. Første telling viste 1180 dyr. Den 12. ble det funnet 1186. I tilegg hadde fjelloppsynet funnet 57 dyr som ikke var med i tallet fra den 08. Utvalget antok da at minimumstellingen viste 1237 dyr som er en nedgang fra 1399. Kvoten som ble vedtatt er på 450 dyr i knutshø. (600 i  2015) Kvotesammensetningen har en endring fra tidligere år. bl.a. er småbukk/fritt under 60 kg tatt bort. For statsalmenningen gir dette da ca: 29 fridyrskort, 40 simle/ungdyr og 46 kalv.

 

I Rondane Nord ble det utført minimumstelling fra fly den 15.03. på forhånd var flere av flokkene lokalisert av fjelloppsynet. Det ble funnet 1138 dyr nord for Ula/Rondvassbu, (en økning på 125 dyr fra 2015) og 290 dyr sør for Ula/Rondvassb, (en nedgang på 55 dyr fra 2015).  I Rondane Nord blir villreinstammen forvaltet som 2 adskilte delstammer. Da det ikke krysser rein lengre over stien inn til Rondvassbu/Ula elv. Dett medfører også to ulike kvoter. For 2016 er kvoten foreslått til 376 dyr nord for Ula og 88 dyr sør for ula, her er kvoten kun på simle/ungdyr pga lav andel bukk. For statsalmenningen er det da ca: 6 fridyrskort, 9 fritt u 50kg, 12 simle/ungdyr fritt u 40 kg og 12 kalver.

 

Samlet gir dette jakt til ca 102 jegere, 75 i Knutshø og 27 i Rondane. 39 færre i Knutshø og 18 flere i Rondane Nord. Endelige kvoter vil først foreligge etter at de er blitt godkjent fra nemndene og overføring/kompensasjon ifb med ulike overgangsavtaler er klare.

 

 

Elg og hjort.

Hjorteviltutvalget har årsmøtet sitt i uke 17. Her er forslaget for elgkvote 160 dyr med slik fordeling : 24 voksne kuer, 12 voksne okser, 12 småokser og 112 kalv/ungdyr. Kvoten i 2015 va 165 dyr hvor det ble felt 144 dyr. ut i fra "sett elg" viser utviklingen i stammen at veksten er flatet ut og  er i nærheten av målsetningen med stamme på 2010 nivå. For Hjort er forslag til kvote 30 dyr med fordeling: 6 voksne hinder, 6 voksne bukker og 18 kalv/ungdyr. Kvoten i 2015 var 25 dyr og det ble felt 19 dyr

Slik forslagene til kvoter er gir dette for statsalmenningen en elgkvote på ca 32 elger (ca. 5 voksne kuer, 2 voksne okser, 3 småokser 22 kalv/ungdyr) Hjortekvoten er på 30 dyr for hele driftsplanområdet, i 2015 var kvoten på statsalmenningen 8 dyr, med en økning i totalkvoten ligger det an til en økning også på statsalmenningen.

<< Tilbake