En ny dødelig sykdom på hjortevilt er påvist i Norge, chronic wasting disease (CWD).

Foreløpig er den påvist på 2 elger fra Selbu og ei reinsimle fra Nordfjella. Myndigher er bekymret for omfanget og det settes i gang flere omfattende tiltak.

 

 

Sykdommen CWD er en såkalt prionsykdom og i Norge har vi tidligere hatt ulike typer av denne sykdommen på bl.a storfe (kugalskap) og sau (skrapesjuke). Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau og CWD hos hjortedyr. Det er heller ikke påvist at CWD hos hjortedyr kan smitte mennesker. Sykdommen er alltid dødelig.  

 

Smitteoverføringen ved CWD kan skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet. Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Prionene er svært resistente mot fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlig i flere år.

 

Fjelloppsynet deltok på fagdag på Hjerkinn hvor veterinærinstituttet og mattilsynet orienterte om situasjonen og tiltak fremover. 

 

For å redusere og begrense smittespredningen av prionsjukdommen CWD mellom hjortedyr vurderer Mattilsynet forskjellige smitteforebyggende tiltak. Mattilsynet har nå sendt på høring en forskrift som bl.a. forbyr å sette ut nye saltsteiner til hjortedyr (hjort, rein, elg og rådyr) i utmark.

 

For å få mer kunnskap om utbredelse skal det foretas en innsamling ev prøver i form av hoder fra samtlige felte villrein i Nordfjella og 100 hoder fra Hardangervidda og Forolhogna undersøkes. Fra hjort og elg skal det undersøkes hoder fra felte dyr i Lærdal og Aurland og fra 7 trøndelagskommuner.

I tillegg oppfordres jegere og andre å melde i fra til fjellopsynet / kommunen om de observerer dyr som har symptomer på CWD. Symptomer på CWD er blant annet avmagring og unormal oppførsel.

 

Animalia/helsetjenesten for sau har vurdert konsekvenser rundt forbud av slikkesteiner. Redusert bruk av saltsteiner er et aktuelt tiltak. Saltstein gir dyra tilførsel av salt, og i tillegg et supplement av viktige mikromineraler. Videre vil det bli noen praktiske utfordringer i forbindelse med at saltsteiner utnyttes i forbindelse med tilsyn, beitebruk o.l. Les mer her.

 

Mer om sykdommen CWD finner dur på hjemmesidene til Mattilsynet og veterinærinstituttet, miljøkommune.no

 

 

<< Tilbake